Begroting 2014, de nieuwe afspraken: zelfstandigenaftrek blijft, verlaagd btw tarief verlengd.

Overzicht van de nieuw afgesproken maatregelen:

Arbeid, ontslagrecht, belasting 

Tarief eerste schijf verlaagd
Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd met 0,75 procentpunt om op korte termijn de bestedingen te stimuleren.

Heffingskorting toch niet inkomensafhankelijk
De afbouw vanaf 2015 van de algemene heffingskorting in de vierde schijf gaat niet door.

Verlaging marge gebruikelijk loon
Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) wordt vastgesteld aan de hand van een gebruikelijk loon: het loon dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Dit gebruikelijk loon mag volgens huidige wetgeving tot 30% afwijken van (lager zijn dan) het ‘marktloon’. Dit percentage wordt per 2015 zodanig aangepast dat deze maatregel 150 miljoen euro oplevert.

Tarief box 2 verlaagd
Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. Dat levert op korte termijn kasopbrengsten op en leidt in latere jaren tot derving.

Zelfstandigenaftrek blijft
De aangekondigde bezuiniging is van de baan.

Pensioen voor zzp’ers
Het kabinet zegt vaart te maken met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

Chronisch zieken en gehandicapten
Naast de resterende maatwerkvoorziening voor gemeenten blijft de huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten in aangepaste vorm in de jaren 2014 en verder gehandhaafd. De maatregel wordt aangescherpt, uitgaven waarvoor een voorliggende voorziening bestaat in de Wmo (o.a. uitgaven voor woningaanpassingen) worden van de fiscale aftrek uitgezonderd.

Werklozen en passende arbeid
Werklozen moeten passende arbeid onder hun niveau eerder accepteren. Deze maatregel wordt met één jaar vervroegd naar 1-1-2015. Al na 6 maanden (was 12 maanden) wordt voor WW-ers alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt. Dit vergroot voor WW-gerechtigden het belang om snel werk op niveau te vinden. De handhaving wordt versterkt, zodat ook echt meer WW-ers eerder aan het werk gaan.

Flexwerk en ontslagrecht: nog eerder
De maatregelen met betrekking tot Flexibel werk en Ontslag (Wet Werk en Zekerheid) worden een half jaar eerder ingevoerd (respectievelijk 1-7-2014 en 1-7-2015). Hierdoor komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract, kunnen werknemers bij baanverlies sneller beschikken over het transitiebudget en wordt het ontslagrecht eerder gestroomlijnd.

WW-plannen ongewijzigd
De afspraken met betrekking tot de ww in het sociaal akkoord blijven ongewijzigd.

Bestrijding schijnconstructies
Door middel van het aanpakken van oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten (waaronder schijnconstructies) wordt 100 miljoen euro bespaard.

Langer doorwerken wordt bevorderd
Doorwerken wordt ook na het bereiken van de pensioenleeftijd bevorderd. Er moet een lichter arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigden ontstaan, waardoor het aantrekkelijker wordt om oudere werknemers in dienst te nemen of te houden. Tegelijkertijd wordt mogelijke verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden tegengegaan. Het kabinet stuurt de voorstellen uiterlijk eind november naar de Tweede Kamer.

Arbeidsgehandicapten: eind 2015
Bedrijven worden eerder verplicht 5 procent van hun personeel uit arbeidsgehandicapten te laten bestaan.
Om de banen voor mensen met een beperking eerder zeker te stellen, wordt de beoordeling of het quotum in werking dient te treden vervroegd naar eind 2015.

Compensatie militairen
Compensatie van militairen voor vereenvoudiging loonstrookje.

Vermogens vrijmaken
Er komen fiscale stimulansen voor het vrijmaken van vermogen, waaronder ontslagvergoedingen in stamrechtbv’s. Dat moet 1 miljard euro aan belastingopbrengst opleveren.

Verlaagd btw tarief verlengd
Het verlaagd BTW-tarief voor bouw en renovatie (6%) wordt verlengd tot eind 2014.

Investeringen

Extra geld voor onderwijs
Onderwijskwaliteitsverbetering ter waarde van 650 miljoen.

Schoolboeken
Schoolboeken worden vanaf 2015 weer gratis.

Bezuiniging publieke omroep verzacht
De extra bezuiniging op de publieke omroep wordt in 2016 en 2017 met 50 miljoen verminderd.

Kinderbijslag onaangetast
De bezuinigingen op de kinderbijslag worden teruggedraaid. De voorgenomen verhoging van het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind wordt gehalveerd.

ANW
De aangekondigde ingreep in de Algemene nabestaandenwet gaat niet door.

Regionale werkgelegenheid
Er komt vanaf 2015 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor regionale werkgelegenheid. Daardoor kunnen kazernes in Assen en Ermelo openblijven, evenals de tbs-kliniek Veldzicht.

Arbeid goedkoper
Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt.

Lastenverzwaringen

Minder subsidies voor bedrijven
De middelen voor het bedrijfsleven worden vanaf 2015 herschikt en de subsidies worden rijksbreed verlaagd.

Ministeries
Extra bezuinigen op ministeries, ter waarde van 480 miljoen euro.

Aanschafbelasting voor auto’s omhoog
De belasting bij de aankoop van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) gaat omhoog door een strengere milieugrens.

MRB
De motorrijtuigenbelasting wordt niet verlaagd, ook voor zuinige auto’s wordt weer mrb geheven.

Leidingwaterbelasting
Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Ook vervalt het maximumverbruik van 300m³ waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.

Geen Werkbonus
De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft. Dit levert structureel een besparing op van 210 mln.

Herinvoering afvalstoffenheffing: 25 miljoen.
De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.